Auditoinnit

Auditointien avulla varmistetaan, että organisaation turvallisuusjärjestelyt, vastuumääritykset ja toimintatavat kattavat sen toimintaan liittyvät riskit systemaattisesti. Auditoinnissa selvitetään kerättyä näyttöä suhteessa asetettuihin kriteereihin, joten siinä arvioidaan sitä, ovatko asetetut vaatimukset täytetty.

Auditointien tarkoituksena on kerätä tietoa ja arvioida menettelytapojen noudattamista asetettuihin vaatimuksiin nähden ja toimivuutta käytännössä sekä tunnistaa kehittämiskohteita. Tämän myötä voidaan mallintaa organisaation nykyinen turvallisuustaso ja -toiminta. Organisaation kannalta auditoinnin tulee olla riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan kehittämisen väline, jonka avulla tuotetaan tietoa sekä ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi käytännössä.

Meillä on monipuolinen kokemus sekä sisäisistä että ulkoisista auditoinneista. Auditointien pohjalta asiakkaamme voivat kehittää turvallisuustasoaan eri viitekehyksen mukaisesti tai osoittaa vaatimustenmukaisuustodistuksella vaatimusten toteutumisen viranomaisille, sidosryhmilleen tai asiakkailleen.