Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut

Käytä aikasi olennaiseen, hyödynnä asiantuntijaa

Ahertava tarjoaa kaiken kattavat asiantuntijapalvelut toimitilaturvallisuuden hoitoon. Palvelun kokonaisuus ja asiantuntijatiimi räätälöidään aina asiakaskohtaisesti, yksilölliset tarpeet huomioiden. Ulkoistettu asiantuntijapalvelu säästää organisaation aikaa ja stressiä, jolloin ajankäyttö voidaan kohdistaa liiketoiminnan kannalta tärkeisiin tehtäviin.

Toimitilaturvallisuuden kehittämisprojekti

Olemme toteuttaneet lukuisia toimitilaturvallisuuden kehittämisprojekteja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Ahertava on muun muassa Hanselin toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalveluiden ja Senaatin suojelujohdon palveluiden puitesopimustoimittaja.

Toimitilaturvallisuuden kehittämisprojekti on jaettu seuraaviin vaiheisiin:

  1. Toimitilaturvallisuuden nykytilaselvitys
  2. Toimitilaturvallisuusauditointi
  3. Tilastollinen analyysi
  4. Riskien arviointi ja analysointi
  5. Loppuraportti ja kehittämistoimenpiteet

Toimitilaturvallisuuden nykytilaselvitys

Kehittämisprojekti aloitetaan nykytilaselvityksellä, jossa ensimmäiseksi haastatellaan eri avainhenkilöt ja tarvittaessa tehdään kysely koko henkilöstölle. Kyselyn muuttujat pohjautuvat lainsäädäntöön, turvallisuuden arviointikriteeristöihin, eri tieteenalojen tutkimuksiin ja asiantuntijoiden käytännön kokemukseen.

Pohjana voidaan käyttää esimerkiksi kriminologian ja sosiologian tutkimuksessa yleisessä käytössä olevia muuttujia, kuten työyhteisön kollegiaalisuus, sosiaalinen epäjärjestys ja itseraportoitu huoli. Haastatteluiden ja kyselyn pohjalta saadaan henkilöstöltä käyttäjälähtöinen näkemys turvallisuustilanteesta ja sen kehittämiskohteista.

Toimitilaturvallisuusauditointi

Seuraavaksi nykytilaselvityksessä suoritetaan toimitilaturvallisuusauditointi. Auditoinnin avulla varmistetaan, että turvallisuusjärjestelyt, vastuumääritykset ja toimintatavat kattavat toimintaan liittyvät riskit. Auditoinnissa tutkitaan kerättyä näyttöä suhteessa asetettuihin kriteereihin, jotka pohjautuvat erityisesti lakisääteisiin velvoitteisiin.

Auditoinnissa käytettävä kriteeristö on laadittu kokoamalla se eri lähdemateriaalien pohjalta. Palo- ja pelastusturvallisuuden vaatimukset on koottu pelastuslaitoksen omatoimisen varautumisen auditointimanuaalin pohjalta. Työturvallisuuden vaatimukset pohjautuvat työturvallisuuslakiin ja Työterveyslaitoksen ELMERI -työympäristön arviointimenetelmiin. Rikostorjunnan ja ympäristöturvallisuuden kriteerit ovat puolestaan koottu useammasta eri lähteestä, kuten Finanssialan suojeluohjeista, kansallisesta turvallisuusauditointikriteeristöstä ja ympäristöministeriön ohjeistuksesta.

Tilastollinen analyysi

Auditoinnin jälkeen nykytilaselvitystä varten kerätään aineisto, jossa voidaan hyödyntää monipuolisesti eri tilastoja. Toimitilaturvallisuudessa kiinnostavia tilastoja ovat esimerkiksi tapaturmat, rikokset, läheltä piti -tilanteet, kaikki poikkeamat ja tapahtumailmoitukset. Lisäksi voidaan analysoida valvomoiden hälytystietoja, kuten turvallisuusjärjestelmien ja kiinteistöteknisten järjestelmien tietoja.

Aineisto kerätään järjestelmällisesti organisaation eri toimipaikoissa. Kerätyn aineiston tarkemmalla analyysilla saadaan selvä käsitys siitä, miten turvallisuustilanne on kehittynyt ja millaisia riskejä eri toimipaikkoihin tyypillisesti kohdistuu. Analyysissa voidaan hyödyntää sekä organisaation omia edellä mainittuja tietoja että poliisin ja pelastuslaitoksen alueellisia tilastoja.

Eri tilastoja analysoimalla voidaan muodostaa selkeä kuva siitä, milloin onnettomuudet ja läheltä piti -tilanteet tyypillisesti tapahtuvat. Tämän jälkeen voidaan vertailla esimerkiksi eri toimipaikkojen ja työvuorojen vaikutusta tapahtumiin.

Tilastollisen analyysin avulla voidaan myös arvioida käytettyjä palveluntarjoajia, kuten vartioimisliikettä. Lisäksi saadaan tutkittua tietoja omavalvonnan, vartiointipalveluiden ja teknisen valvonnan kehittämiseen, kun verrataan elinkaarikustannusten laskentaa nykyiseen palvelutuotannon toimintamalliin ja kustannustasoon.

Riskien arviointi ja analysointi

Aineiston keräämisen ja analysoinnin jälkeen tehdään riskien arviointi ja analysointi. Tässä vaiheessa voidaan käyttää useita menetelmiä ja hyödyntää eri tieteenaloilla käytettyjä keinoja, riippuen minkä toimialan toimitiloista puhutaan.

Esimerkkinä menetelmistä voidaan mainita rikollisuuden tilannetorjuntaan kehitetty 25 tekniikan ohjelman (25 Techniques of Situational Crime Prevention).

Olemme soveltaneet käytännössä tätä 25 tekniikan ohjelmaa, lue lisää.

Loppuraportti ja kehittämistoimenpiteet

Lopuksi toimitilaturvallisuuden nykytilaselvityksen tuloksista laaditaan loppuraportti, jossa kuvataan selvityksen kartoitusprosessi ja esitellään selvityksen tulokset sekä kehittämisehdotukset. Suosittelemme myös kustannus-hyötyanalyysia, jossa lasketaan toimitilaturvallisuuden nykytilan todellinen kustannusrakenne vuositasolla. Selvityksen kehittämistoimenpiteiden pohjalta voidaan laatia yhtenäinen toimintamalli toimitilaturvallisuuteen, jonka jälkeen voidaan arvioida tämän tavoitemallin kustannukset ja sen tuomat muutokset.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoja tai jäikö jokin askarruttamaan?

Jätä meille yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi ja kerromme lisää palveluistamme!