Toimitilaturvallisuus

Toimitiloissa on useita välttämättömiä järjestelmiä ja laitteita sekä rinnakkaisia tietoliikenneratkaisuja, joiden turvallisuustaso ei vastaa usein nykyvaatimuksia. Lisäksi niissä on yhteensopivuusongelmia ja kokonaisuuden hallinta koetaan hyvin haastavaksi. On useiden eri toimittajien palveluita, joista aiheutuu turhia kustannuksia ja laskutusten seuranta on ongelmallista. Näin ei voida myöskään keskittämisetuja hyödyntää. Energiansäästötavoitteiden takia kulutuksen hallintaan ja turvallisuuteen liittyvät ratkaisut ovat myös korostuneet viime vuosina. Ylipäätään kokonaisuus on altis häiriöille ja toimitiloissa on vaihtelevia turvallisuustasoja.

Olemme toteuttaneet useita toimitilaturvallisuuden kehittämisprojekteja, joissa varmistetaan, että toimitilojen turvallisuusjärjestelyt, vastuumääritykset ja toimintatavat kattavat niiden toimintaan liittyvät riskit systemaattisesti. Lisäksi olemme tehneet tilastollisia-analyysejä, joissa voidaan analysoida valvomoiden hälytystietoja, kuten turvallisuusjärjestelmien ja kiinteistöteknisten järjestelmien tietoja. Analyysissa voidaan hyödyntää sekä organisaation omia tietoja että poliisin ja pelastuslaitoksen alueellisia tilastoja.

Organisaation omien raporttien perusteella voidaan muodostaa systemaattinen kuva siitä, missä ja milloin riskit ovat korkeimmat, ja tarkastella esimerkiksi sitä, onko hälytysten määrässä ja laadussa säännönmukaista vaihtelua viikonpäivän tai vuodenajan mukaan. Näitä tietoja voidaan verrata alueellisiin tietoihin poliisin tietoon tulleista rikoksista ja pelastuslaitoksen hälytystehtävistä, ja tarkastella sitä, onko näiden välillä vastaavuutta. Näin saadaan parempi käsitys siitä, minne tehokkain valvonta tulisi kohdistaa, ja missä valvonnan tarve on vastaavasti vähäisempi.  Lopuksi voidaan toteuttaa edellisten analyysin tulosten perusteella turvallisuuspalveluiden arviointi. Lisäksi saadaan tutkittua tietoa omavalvonnan ja teknisen valvonnan kehittämiseen, kun huomioidaan elinkaarikustannusten laskenta verrattuna nykyiseen palvelutuotannon toimintamalliin ja kustannustasoon. Toteutamme esimerkiksi seuraavia palveluita:

  • Toimitilojen turvallisuussuunnittelu
  • Toimitilaturvallisuusdokumentaation laadinta
  • Toimitilaturvallisuusauditoinnit
  • Toimitilan riskien arvioinnit ja analysointi
  • Turvallisuuspalveluiden kilpailutukset
  • Turvasuojausprojektien valvonta ja johtaminen
  • Tilastolliset analyysit ja palveluntarjoajan sopimuksenmukaisuuden varmistaminen