Yleiset ehdot

1. Yleiset ehdot

Kaikkiin Ahertava Oy:n (myöh. Ahertava) tarjoamiin Palveluihin sovelletaan ensisijaisesti sen ja Asiakkaan välisessä Sopimuksessa ja/tai Vahvistuksessa määriteltyjä toimitusehtoja, toissijaisesti näitä yleisiä ehtoja, ja kolmanneksi Asiantuntijapalvelujen osalta kansallisia konsultointia koskevia ehtoja (Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot, KSE 2013). 

2. Määritelmät

”Sopimus” tarkoittaa Ahertavan Asiakkaidensa kanssa tekemää puitesopimusta Palvelujen tarjoamisen keskeisimmistä ehdoista tai muuta Asiakkaan Ahertavan noudatettavaksi vahvistamaa sopimusta, jonka liitteenä nämä yleiset ehdot ovat.

Vahvistus” tarkoittaa Asiakkaan antamaa, yleensä kirjallista vahvistusta (esimerkiksi sähköpostiviesti) sille, että Ahertavan tulee aloittaa siltä pyydetty tai sen tarjoama Palvelun suorittaminen. Vahvistus voi olla esimerkiksi Asiakaan hyväksyvä vastaus Ahertavan tekemään tarjoukseen. Vahvistuksessa määritellään toimeksiannon keskeisimmät ehdot, kuten odotettu tuotos, toteuttamistapa, aikatalutus ja palkkion määräytymisperusteet.

”Palvelut” tarkoittavat niitä palveluita, jotka on Sopimuksessa määritelty Ahertavan tehtäväksi. Ahertavan tarjoamat Palvelut jakaantuvat Asiantuntijapalveluihin.

Asiantuntijapalvelut” tarkoittaa Sopimuksessa määriteltyjä asiantuntijapalveluita.

Toimeksianto” tarkoittaa Asiakkaan Ahertavalle Sopimuksen ja/tai Vahvistuksen mukaisesti antamaa toimeksiantoa suorittaa Palveluita.

”Asiakas” tarkoittaa Sopimuksessa määriteltyä, Palvelun vastaanottajaa tai vastaanottajia.

Muut edunsaajat” tarkoittaa muita Sopimuksessa Palveluiden tai niiden tuotoksen edunsaajiksi mainittuja tahoja kuin Asiakas.

Ahertava” tai ”me” (tai siitä johdetut muodot) tarkoittaa Palvelun suorittavaa tai teettävää Ahertavaa. 

Ahertava-Omaisuus” on määritelty kohdassa 8.1.

Osapuolet” tarkoittaa yleensä Asiakasta ja Muita edunsaajaa sekä Ahertavaa, ellei muista osapuolista ole erikseen sovittu Sopimuksessa tai Vahvistuksessa.

Luottamuksellinen tieto” on määritelty kohdassa 7.1.

3. Palvelut

3.1 Sopimuksessa kuvataan toimitettavat Palvelut. Toimeksiannon tarkoitus, rajaus ja toimitusehdot määritellään Sopimuksessa tai Vahvistuksessa. Näitä yleisiä ehtoja voidaan tarvittaessa muuttaa sopimalla siitä Sopimuksessa tai Vahvistuksessa. Jos Asiantuntijapalveluiden osalta toimeksiannon rajausta ja sisältöä ei joiltakin osin ole määritelty, Ahertava suorittaa ne toimenpiteet, jotka Ahertavan harkinnan mukaan ovat asianmukaisia toimeksiannon toteuttamiseksi. Työn rajaukseen liittyvät muutokset on tehtävä kirjallisesti ja Osapuolten on vahvistettava muutokset allekirjoituksellaan.

3.2 Palvelu toteutetaan kohtuudella edellytettävällä taidolla ja kohtuudella edellytettävää huolellisuutta noudattaen sekä Toimeksiannon sisältö ja luonne huomioiden kohtuullisessa ajassa.

3.3 Ahertavan vastuulla on toimittaa ne työntekijät, materiaalit ja laitteet, joita tarvitaan Toimeksiannon sekä sellaisten sopimusehtojen toteuttamiseen, josta Asiakas ei ole vastuussa toimitusehtojen tai kohdan 4 perusteella.

3.4 Ahertavan on oikeus käyttää alihankkijoita toimeksiannon osien suorittamiseen. Tällöin Ahertava vastaa alihankkijoiden suorittamasta työstä kuin omastaan.

3.5 Ahertava saattaa antaa Asiakkaalle kirjallisia neuvoja, vahvistaa suulliset neuvot kirjallisesti, toimittaa kirjallisen raportin tai pitää suullisen esityksen. Ahertava saattaa myös antaa tai toimittaa luonnoksia neuvoista, raporteista, esityksistä tai selvityksistä. Asiakkaan ei tule luottaa mihinkään luonnosmuotoisiin tai väliaikaisiin neuvoihin, raportteihin tai esityksiin. Mikäli Asiakas tahtoo käyttää luonnosta, väliaikaista neuvoa, suullista neuvoa tai esitystä, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Ahertavalle, jolloin toimitamme tällaisesta luonnoksesta, neuvosta tai esityksestä kirjallisen vahvistuksen.

3.6 Ahertava ei ole velvollinen päivittämään suullista tai kirjallista neuvoa, raporttia tai vastaavaa asiakirjaa niiden tapahtumien johdosta, jotka ovat tapahtuneet lopullisen neuvon, raportin tai vastaavan asiakirjan antamisen tai luovuttamisen jälkeen.

3.7 Palveluiden tarjoamisen yhteydessä antamamme neuvot, lausunnot, ennusteet, tai suositukset eivät anna minkäänlaista takuuta siitä, että olisimme arvioineet tai ennustaneet tulevaisuuden tapahtumia tai olosuhteita.

3.8 Kaikki Palveluiden tuotokset on kaikissa muodoissaan tarkoitettu vain Asiakkaan käyttöön. Tuotoksia ei saa kopioida, viitata niihin, luovuttaa tai paljastaa kokonaisuudessaan (lukuun ottamatta Asiakkaan ja Muun edunsaajan sisäistä käyttöä varten) miltään osin ilman Ahertavan kirjallista, etukäteistä suostumusta. 

3.8.1 Edellä kohdassa 3.8 mainittu ei koske tilanteita, joissa Palvelumme tuotoksen luovuttaminen tai paljastaminen perustuu lakiin tai toimivaltaisen valvontaviranomaisen määräykseen, jolloin Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä etukäteen Ahertavalle.

3.8.2 Ahertavan Palvelun tuotos voidaan luovuttaa tai paljastaa kokonaisuudessaan Asiakkaan oikeudelliselle tai muulle neuvonantajalle, jos Asiakas pyytää heiltä Palveluihin liittyviä neuvoja. Edellytyksenä tällöin on, että heille ilmoitetaan, että 1) he eivät saa luovuttaa tai paljastaa tietoa ilman Ahertavan kirjallista, etukäteen antamaa suostumusta 2) Ahertavallä ei ole heitä kohtaan vastuuta tai velvollisuutta Palvelun tuotoksesta.

3.8.3 Asiakkaalla ei ole oikeutta viitata Ahertavan toiminimeen tai kopioida sen logoa missään muodossa tai millään välineellä ilman etukäteen annettua kirjallista suostumusta.

4. Asiakkaan velvollisuudet

4.1 Ahertavan Palveluihin liittyvistä vastuista ja velvollisuuksistamme huolimatta Asiakkaalla säilyy vastuu liiketoimintansa johtamisesta, Palvelun tuotoksen perusteella tehtävistä päätöksistä, neuvojemme ja suositustemme toimeenpanosta sekä sellaisten etujen realisoitumisesta, jotka edellyttävät toimenpiteitä Asiakkaalta.

4.2 Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Ahertavan on mahdollisuus suorittaa toimeksianto tehokkaasti. Tämä tapahtuu ilmoittamalla Ahertavalle hyvissä ajoin kaikista seikoista, jotka vaikuttavat toimeksiantoon.

4.2.1 Asiakas on velvollinen antamaan Ahertavalle kaiken Palvelun toteuttamiseksi tarvittavan tiedon ja avun sekä pääsyn Asiakkaan hallussa ja määräysvallassa oleviin asiakirjoihin, tiedostoihin ja henkilökunnan luo. 

4.2.2 Asiakas on velvollinen antamaan Ahertavalle kaiken sen tiedon tai ilmoittamaan kaikista tapahtumista, joilla voi olla vaikutusta Palveluihin.

4.3 Ahertavan voi luottaa Asiakkaalta tai tämän edustajalta suullisesti tai kirjallisesti saatuihin ohjeisiin, pyyntöihin, ilmoituksiin ja tietoon.  

4.4 Ahertava voi Palveluiden suorittamisen aikana saada tietoja Asiakkaalta tai muista lähteistä. Ahertava ei vastaa Asiakkaalle aiheutuneesta menetyksestä tai vahingosta, joka on johtunut Asiakkaan tai muiden väärinkäytöksestä, harhaanjohtavan tiedon esittämisestä, Ahertavan vaatiman tai Palveluiden kannalta olennaisen tai merkityksellisen tiedon salaamisesta tai muusta kyseiseen tietoon liittyvästä virheestä.

4.5 Viestintä voidaan järjestää sähköpostilla. Viestintä järjestetään Asiakkaan pyynnöstä sähköpostin salausohjelmaa käyttäen.

4.6 Asiakas on vastuussa sen tiloissa tapahtuvan ja/tai sen henkilöstön ja omaisuuden kanssa tehtävän työn työturvallisuudesta, tietoturvasta ja tietosuojasta. Asiakas on muun muassa velvollinen koordinoimaan turvatoimia ja tiedottamaan Ahertavan työntekijöille kaikista sovellettavista turvallisuusmääräyksistä ennen toimeksiannon aloittamista.

4.6.1 Milloin Asiakas edellyttää Ahertavan työskentelevän sen toimitiloissa tai Palveluiden luonteesta johtuen se on tehokkainta käyttäen Asiakaan tietokonejärjestelmää tai tietoliikenneverkkoa, Asiakas varmistaa, että kaikki tarvittavat järjestelyt pääsyn, turvallisuuden, virustorjunnan, lisenssien ja muiden lupien osalta hoidetaan ilman Ahertavalle aiheutuvia kustannuksia.

4.6.2 Asiakas on velvollinen ryhtymään kattaviin turvatoimiin varmistaakseen, että työympäristö on turvallinen ja asiaankuuluvan lainsäädännön mukainen.

5. Palkkio

5.1 Ahertavan Palveluihin liittyvät laskut muodostuvat palkkiosta, kuluista ja niihin liittyvästä arvonlisäverosta.

5.2 Palkkion määräytymisperuste, palveluhinnasto ja maksuehdot on määritelty Sopimuksessa ja/tai Vahvistuksessa tai vaihtoehtoisesti Ahertavan palveluhinnastossa. Palkkion määrä voi poiketa annetusta arvioista.

5.3 Palkkion määrä perustuu ajankäyttöön ja/tai Palvelujen luonteeseen sekä vaativuustasoon. 

5.3.1 Yli yhden (1) tunnin kestävästä matka-ajasta veloitamme puolet kyseessä olevan toimeksiannon mukaisen tuntihinnoittelun mukaisesta palkkiosta.

5.4 Ahertavalla on yksipuolinen oikeus tehdä muutoksia palveluhinnastoonsa. 

5.5 Jos on sovittu, että palkkio perustuu Palvelujen tuottamisessa käytettyyn aikaan, sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa palveluhinnastoa (tuntihinnastoa).

5.6 Jos Palveluita on sovittu toimitettavaksi toistaiseksi tai määräajan kuukausilaskutuksella, Ahertava voi harkintansa mukaan muuttaa kiinteitä hintojaan Tilastokeskuksen Työvoimakustannusindeksin kasvua vastaavasti.

5.7 Kulut sisältävät suoraan Palveluihin liittyvät toteutuneet kulut.

5.8 Matkakulut ja päivärahat veloitetaan kulloinkin voimassa olevan Verohallinnon päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista määräisinä.

6. Laskutus ja maksaminen

6.1 Kun Ahertava on toimittanut Palvelun, Asiakkaan tulee suorittaa palkkio (ilman mahdollisuutta kuittaukseen) laskumme mukaisesti tai muuna Vahvistuksessa määriteltynä ajankohtana. Ellei maksun ajankohtaa ole Vahvistuksessa määritelty (pitkäkestoiset toimeksiannot), Ahertavalla on oikeus laskuttaa kuukausittainen osamaksu, joka vastaa jo tehdyn työn arvoa.

6.2 Maksun eräpäivä ilmoitetaan laskussa. Ellei eräpäivää ole ilmoitettu, on laskun eräpäivä neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä.

6.3 Mikäli toimeksiannosta aiheutuu merkittäviä kuluja tai arvioitu työmäärä ylittää 8 tuntia, Ahertavalla on oikeus veloittaa palkkio- ja kuluennakko. Se laskutetaan ennakkona heti, kun a peruste ja määrä on selvinnyt.

6.4 Jos Ahertava joutuu tekemään lisätöitä tai sovitusta poikkeavia töitä sen vuoksi, että Ahertavan saamat tiedot ovat olleet virheellisiä tai puutteellisia, nämä työt laskutetaan Ahertavan toimeksiannon suoritushetkellä voimassa olevan palveluhinnaston (tuntihinnaston) mukaisesti.

6.5 Jos toimeksianto päättyy tai sen mukaiset suoritukset lykkääntyvät, Ahertavalla on oikeus korvaukseen toteutuneista kuluista ja palkkioon tehdystä työstä arvonlisäverolla lisättynä. Tässä tapauksessa palkkio laskutetaan Palveluiden suorittamishetkellä voimassa olevan palveluhinnastomme (tuntihinnastomme) mukaisesti.

6.6 Jos Osapuolet ovat eri mieltä jostakin laskun määrästä tai perusteesta, Asiakkaan on maksettava ei-kiistanalainen summa.

6.7 Ahertavalla on oikeus periä erääntyneelle ja maksamattomalle summalle korkolain (633/1982 myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaista viivästyskorkoa. 

6.8 Jos maksun viivästyminen aiheuttaa Ahertavalle muistutus- tai perintäkuluja tai muita oikeustoimikuluja, nämä kustannukset laskutetaan Asiakkaalta. 

6.9 Jos ennen Asiantuntijapalvelun suoritusta tai suorituksen aikana ilmenee, että Asiakas on joko kyvytön tai haluton täyttämään maksuvelvoitteensa, Ahertavalla on oikeus vaatia maksettavaksi vakuusmaksu sen asiakasvarojen tilille. Jos tästä kieltäydytään, Ahertavalla on oikeus peruuttaa toimeksianto ja vaatia palautettavaksi kaikki Asiakkaalle toimitetut asiakirjat ja myönnetyt todistukset.

7. Luottamuksellisuus ja salassapito

7.1 ”Luottamuksellinen tieto” tarkoittaa Asiantuntijapalveluissa kaikkea tietoa, jota Asiakas luovuttaa tai paljastaa Ahertavalla taikka tämän edustajalle. Luottamuksellinen tieto tarkoittaa kaikkea Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen saatua Asiakkaan liiketoimintaan liittyvää tietoa, jota on esimerkiksi tuotteiden ja palvelujen ja niiden sovelluksien tekniseen toteutukseen, hinnoitteluun tai markkinointiin liittyvä taikka muu luottamuksellinen tieto taikka asiakkaisiin tai yhteistyökumppaneihin liittyvä tieto. Myös Asiantuntijapalveluita koskevat Osapuolten väliset keskustelut, neuvottelut ja sopimukset ovat Salassa pidettäviä. Tieto on Luottamuksellista tietoa riippumatta siitä, onko Ahertavata saanut tiedon Asiakkaalta, sen konserniyhtiöiltä, työntekijöiltä, konsulteilta, osakkuusyhtiöiltä tai muilta. Luottamuksellinen tieto voi olla suullisessa, kirjallisessa, sähköisessä tai muussa muodossa, ja vaikka Luottamukselliset tiedot pyritään merkitsemään salassa pidettäviksi, ei salassapitovelvollisuus rajoitu luottamuksellisiksi tai salassa pidettäviksi merkittyihin tietoihin.

7.1.1 Luottamuksellinen tieto tarkoittaa mitä tahansa tietoja, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta keksinnöt, ideat, käsitteet, tietotaito, osaaminen, menetelmät, kuvaukset, spesifikaatiot, piirustukset, luonnokset, diagrammit, mallit, näytteet, vuokaaviot, aineistot, tietokoneohjelmat, sähköpostiviestit, digitaaliset tallenteet, kovalevyt, lisämuistit (muistitikut), levyt, kuva- ja ääninauhat, markkinointisuunnitelmat, asiakkaiden tiedot, alihankkijoiden tiedot ja muut tekniset, taloudelliset tai kaupalliset tiedot ja aineeton omaisuus, olivatpa ne kirjallisessa, suullisessa tai muussa aineellisessa tai aineettomassa muodossa, joita Asiakas pitää luottamuksellisena tai salaisena. 

7.2 Ahertava säilyttää Luottamuksellisen tiedon luottamuksellisena emmekä paljasta sitä ulkopuolisille muissa kuin Asiantuntijapalveluiden osalta kohdassa 7.3 mainituissa pakottavissa tilanteissa tai Asiakkaan luvalla. Noudatamme meitä sitovia Suomen lainsäädännön vaatimuksia sekä niitä luottamuksellisuutta koskevia ohjeita ja standardeja, joita olemme velvollisia noudattamaan.

7.3 Asiantuntijapalveluiden osalta Ahertavalla on oikeus noudattaa kaikkia Suomen lain ja meitä sitovien viranomaisten asettamia vaatimuksia luovuttaessamme Luottamuksellista tietoa. Ahertavan suorittamissa Asiantuntijapalveluissa salassapitovelvollisuus ei estä Osapuolta luovuttamasta tai paljastamasta Luottamuksellista tietoa, mikäli Osapuoli on siihen velvollinen lain, asetuksen, viranomaismääräyksen tai tuomioistuimen päätöksen perusteella. Tiedon luovuttamisesta tulee välittömästi etukäteen ilmoittaa toiselle Osapuolelle. Osapuoli luovuttaa vain vaadittavan osan Luottamuksellisesta tiedosta ja pyrkii varmistamaan sen mahdollisimman kattavan salassapidon.

7.4 Salassapitovelvollisuus ei koske Luottamuksellista tietoa, jonka luovuttamiseen Osapuoli on etukäteen antanut toiselle Osapuolelle kirjallisen luvan eikä tietoa, jonka osalta Osapuoli voi todistaa, että 1) tieto oli julkista luovutushetkellä tai myöhemmin tuli julkiseksi muutoin kuin tätä sopimusta rikkomalla; 2) tieto oli oikeutetusti Osapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen sen saamista Osapuolelta; 3) tieto on saatu kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvoitetta ja kyseinen kolmas ei suoraan tai epäsuorasti ole hankkinut tietoa sen luovuttavalta Osapuolelta; tai 4) Osapuoli on kehittänyt tiedon itsenäisesti hyödyntämättä tämän sopimuksen piiriin kuuluvia salassa pidettäviä tietoja.

7.5 Ahertavan palveluksessa olevat asiantuntijat ovat velvollisia pitämään salassa sen, mitä he toimeksiantoa hoitaessaan ovat saaneet Asiakkaastaan tietää. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös toimeksiannon päättymisen jälkeen. Vaitiolovelvollisuuden rikkomista eivät ole toimeksiannon hoitamisen kannalta välttämättömät yhteydenotot viranomaisiin, vastapuoleen tai toimeksiannon kannalta välttämättömiin ulkopuolisiin henkilöihin. Tällöinkin Asiakkaasta saa paljastaa vain ne tiedot, joita toimeksiannon hoitaminen edellyttää. 

7.6 Asiakas on velvollinen pitämään salassa Ahertavan kohdassa 7.1.1 määritellyt Luottamukselliset tiedot.

7.7 Ahertavalla on sen myydessä tai markkinoidessa palvelujaan oikeus ilmaista, että se on suorittanut Asiakkaalle ja Muulle edunsaajalle palveluita. Meillä on oikeus ilmaista sopimussuhteen olemassaolo ja Sopimuksen tai Vahvistuksen perusteella suoritetun työn yleinen laji ja luonne sekä kaikki sellaiset yksityiskohdat, jotka ovat tulleen julkisiksi. 

7.8 Mikäli Palveluiden suorittamiseksi on tarpeellista käsitellä henkilötietoja, Ahertavalla on Asiakkaan valtuutus käsitellä niitä. 

7.8.1 Ahertava käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, jotka on suunniteltu suojelemaan henkilötietoja luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä niiden tahattomalta kadottamiselta, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. 

7.8.2 Käsittelemme henkilötietoja vain Sopimuksen tai Vahvistuksen määrittelemiin tarkoituksiin ja toimimme vain Asiakkaan näihin tarkoituksiin antamisen ohjeiden mukaisesti.

7.8.3  Ahertava vastaa Asiakkaan kohtuullisiin tiedusteluihin, jotta Asiakas voi seurata henkilötietojen käsittelyä koskevan sitoumuksemme noudattamista. 

8. Immateriaalioikeudet

8.1 Ahertava on luonut tai hankkinut, omistamme tai olemme muutoin saaneet oikeudet ja saatamme Sopimuksen ja/tai Vahvistuksen mukaisia Palveluita tuottaessamme käyttää, tuottaa, muokata, luoda, hankkia tai muulla tavoin saada oikeuden erilaisiin konsepteihin, ideoihin, metodeihin, metodologioihin, menettelyihin, prosesseihin, tietotaitoon, tekniikkaan, malleihin, mallipohjiin ja tietokoneohjelmistoihin (”Ahertava-Omaisuus”). 

8.2 Ahertava säilyttää kaikki omistus- ja käyttöoikeudet Ahertava-Omaisuuteen.

8.3 Ahertavalla on oikeus tuottaa kaikenlaisia palveluita sopivaksi katsomallaan tavalla kenelle tahansa muulle osapuolelle, ja voimme käyttää siihen Ahertava-Omaisuutta.

8.4 Ahertava säilyttää kaikki tekijänoikeudet ja kaikki muut immateriaalioikeudet kaikkiin Palveluiden suullisiin tai kirjallisiin tuotoksiin sekä omistusoikeuden työpapereihimme.

8.5 Suorittamalla täyden palkkiomme saatte Ahertava-Omaisuutta lukuun ottamatta omistusoikeuden Palveluiden tuotokseen fyysisessä muodossaan riippumatta siitä, mitä kohdissa 8.1–8.4 on sovittu. Jos johonkin Palvelumme tuotokseen sisältyy Ahertava-Omaisuutta, myönnämme Asiakkaalle maksuttoman, ei-yksinomaisen ja pysyvän lisenssin käyttää tätä Ahertava-Omaisuutta Palvelujen tuotoksen käyttämisen yhteydessä. Asiakkaalla tai Muulla edunsaajalla ei ole oikeutta saattaa Ahertava-omaisuutta kolmansien osapuolien saataville ilman kirjallista etukäteen annettua suostumustamme. 

9. Erityisehdot koskien SaaS (Software as a Service) -palveluita 

9.1 Omistus- ja immateriaalioikeudet Asiakkaan sisältöön säilyvät Asiakkaalla tai kolmannella osapuolella. Ahertavalla on oikeus käyttää Asiakkaan sisältöä Palvelun tuottamisen edellyttämässä laajuudessa. 

9.2 Ahertavalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, estää Asiakkaan pääsy Palveluun, jos Ahertavalla on perusteltu syy epäillä, että Asiakas on käyttänyt Palvelua sitä koskevien ehtojen, lakien tai viranomaisten määräysten vastaisesti tai, jos Asiakkaan käyttö rikkoo kolmannen oikeuksia. 

9.3 Ahertava on lisäksi oikeus poistaa Asiakkaan palvelun ehtojen, lain tai viranomaismääräysten vastainen sisältö tai sisältö, joka rikkoo kolmannen oikeutta.

9.4 Ahertavalla on oikeus kehittää ja muuttaa Palvelua ja ympäristöä mukaan luettuna rajapinnat sekä lakkauttaa Palvelu tai sen osa. Jos muutos edellyttää Asiakkaan sisällön siirtämistä uuteen ohjelmistoon tai ympäristöön, Asiakasta tiedotetaan muutoksesta kolmekymmentä (30) päivää etukäteen.

9.5 Asiakas vastaa, että Asiakkaan laitteet, ohjelmistot ja ympäristöt vastaavat kulloinkin voimassaolevia rajoituksia ja vaatimuksia sekä muutosten mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista Asiakkaan laitteisiin, ohjelmiin ja ympäristöihin. 

9.6 Ennen sopimuksen tai palvelun päättymistä Asiakkaalla on velvollisuus siirtää Asiakkaan sisältö palvelusta. Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, Ahertavalla ei ole velvollisuutta säilyttää Asiakkaan sisältöä Sopimuksen tai palvelun päätyttyä.

10. Virheen korjaaminen, vastuuvapaus ja vastuunrajoitukset

10.1 Ahertava korjaa Palvelussa havaitut virheet tai puutteet veloituksetta kohtuullisen ajan kuluessa edellyttäen, että kyseiset puutteet eivät johdu Asiakkaan tai tämän alihankkijoiden virheistä ja että Asiakas ilmoittaa kyseisistä virheistä ja/tai puutteista todennettavalla tavalla, viipymättä ja viimeistään ennen kuin kolme (3) kuukautta on kulunut toimeksiannon loppuunsaattamisesta. Jos edellä mainittua määräaikaa ei noudateta, asiakkaan oikeus vaatia Ahertavalta virheiden, puutteiden tai vaurioiden korjaamista raukeaa.

10.2 Jos Ahertavan vastuulla olevan Palvelun suorittaminen viivästyy, tästä maksetaan korvausta ainoastaan, mikäli Osapuolet ovat nimenomaisesti näin sopineet.

10.3 Riippumatta vahingon tai menetyksen aiheuttamistavasta, sisältäen huolimattomuudella, mutta pois lukien tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutetut vahingot tai menetykset, Ahertavan ja sen henkilökunnan kokonaisvastuu kaikista suorista tai välittömistä vahingoista Sopimuksessa tai Vahvistuksessa määriteltyihin Palveluihin on rajoitettu Sopimuksessa tai Vahvistuksessa määriteltyyn määrään tai mikäli määrää ei ole siinä erikseen määritelty, suoritetuista Palveluista saadun palkkion määrään. 

10.3.1Jos Palvelulla on useampia kuin yksi edunsaaja, edunsaajien on keskenään jaettava vastuumme enimmäismäärä. 

10.3.2Ottaen huomioon kokonaisvastuumme rajoitukset, vastuumme on rajoitettu siihen osuuteen kokonaisvahingosta tai -menetyksestä, joka on kohtuullinen, kun otetaan huomioon Asiakkaan tai Muun Edunsaajan tai muiden mahdollisten tahojen mahdollinen myötävaikutus ja vastuu vahingosta tai menetyksestä. Määriteltäessä vastuutamme ei oteta huomioon sitä, että edellä mainittu muu vastuullinen on lakannut olemasta, ei ole enää vastuullinen, on rajoittanut vastuunsa tiettyyn määrään taikka on varaton tai muusta syystä kykenemätön maksamaan. 

10.4 Liittyen Sopimuksessa tai Vahvistuksessa määriteltyihin Palveluihin, Ahertava sulkee pois kaikkien sen ja sen henkilökuntaan kuuluvien vastuun kaikista epäsuorista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, mukaan lukien menetetyn tuoton, jonka asiakas tai muu taho on kärsinyt Palveluihin liittyen riippumatta siitä, kuinka vahinko on aiheutunut.

10.5 Asiakas ja Muu edunsaaja eivät voi esittää vaatimusta Paleluihin liittyvästä vahingosta kenellekään muulle kuin Ahertavalle, joka on sopimusosapuolena. Tämä rajoitus ei vähennä tai poista Ahertavan vastuuta Palveluiden tuottamiseen osallistuneiden teoista ja laiminlyönneistä. 

10.6 Asiakkaan tai Muun edunsaajan tulee esittää vaatimus, joka koskee Palveluista johtuvaa tai Palveluihin liittyvää vahinkoa tai menetystä 1) jos Palvelu on toimitettu, yhden (1) vuoden kuluessa siitä päivästä, jona vaatimuksen perusteena olevat Palvelut on suoritettu; tai 2) jos Sopimus tai Vahvistuksen mukainen toimeksianto on päätetty, yhden (1) vuoden kuluessa päättymispäivästä, jos se on aikaisemmin kuin kohdassa 1 mainittu määräaika; ja joka tapauksessa sovelletaan aikaisinta kanneperustetta (sopimukseen, rikkomukseen, lainsäädäntöön tai muuhun perustuvaa), joka kyseiseen vaatimukseen soveltuu.

10.6.1Vaatimus katsotaan esitetyksi, kun välimiesmenettely tai muu riidanratkaisumenettely aloitetaan.

10.7 Jos Asiakas tai Muu edunsaaja rikkoo Sopimuksesta tai Vahvistuksesta johtuvaa velvollisuuttaan, ja tästä seura tai uhkaa seurata kolmannen osapuolen Ahertavaa kohtaan esittämä vaatimus, Asiakas tai Muu edunsaaja on velvollinen hyvittämään ja korvaamaan Ahertavalle kaikki siitä aiheutuvat menetykset, vahingot, kustannukset ja vastuut, sekä suojaamaan Ahertavaa näitä vastaan.

10.8 Jos Ahertava ei pysty täyttämään Sopimuksen tai Vahvistuksen mukaisia velvoitteitaan sellaisten olosuhteiden johdosta, joihin Ahertava ei pysty vaikuttamaan, joihin Ahertavan ei voi kohtuudella odottaa valmistautuneen ja joita ei kohtuullisin ponnistuksin olisi pystytty estämään tai välttämään, vapauttavat tällaiset olosuhteet Ahertavan vastuusta suorittaa toimeksianto ajallaan; tällöin Ahertava ei ole vastuussa mistään viivästymisen seurauksista (Force majeure). Jos toimeksiannon suoritus viivästyy yli kuusi (6) kuukautta, kummalla tahansa Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa. Jos asiakas irtisanoo Sopimuksen tai Vahvistuksen mukaisen toimeksiannon, Ahertavalla on oikeus kohdassa 6.5 määriteltyyn hyvitykseen.

11. Päättäminen

11.1 Kumpikin Osapuoli voi milloin tahansa päättää Sopimuksen tai Vahvistuksen mukaisen toimeksiannon tai keskeyttää toimeenpanon antamalla toiselle Osapuolelle kirjallisen ilmoituksen 30 päivää aiemmin. Tämän kohdan mukaisella päättämisellä tai keskeyttämisellä ei ole vaikutusta Osapuolille ennen päättämistä tai keskeyttämistä syntyneisiin oikeuksiin ja kaikki Ahertavalle kuuluvat summat on suoritettava kokonaisuudessaan, kun päättäminen tai keskeyttäminen tulee voimaan. 

12. Muut ehdot

12.1 Asiakas hyväksyy Sopimuksen ja Vahvistuksen ehtoineen omasta puolestaan ja agenttina Muiden edunsaajien puolesta. Vain Asiakas on velvollinen maksamaan palkkiomme.

12.2 Sopimukseen tai Vahvistukseen liittyvät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti ja en voidaan tehdä sähköpostilla Sopimuksessa tai Vahvistuksessa mainitulla yhteyshenkilön tai Osapuolen osoitteella.

12.3 Jokainen Sopimuksen tai Vahvistuksen ja näiden yleisten ehtojen kohta muodostaa erillisen ja itsenäisen ehdon. Jos toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen katsoisi jonkun kohdan olevan pätemätön taikka vailla toimeenpanokelpoisuutta, muut ehdot säilyvät voimassa.

12.4 Ahertavan on oikeus yksipuolisesti tehdä muutoksia näihin yleisiin ehtoihin. Muutokset astuvat voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun ne on julkaistu Ahertavan verkkosivustolla.

12.5 Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai Vahvistukseen perustuvaa toimeksiantoa kolmannelle osapuolelle ilman Ahertavan kirjallisesti antamaa lupaa.

12.6 Ahertavalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai Vahvistukseen perustuvaa toimeksiantoa kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan lupaa. Oikeus siirtoon on kuitenkin Ahertavan liiketoiminnan tai osakkeiden tultua myydyksi sen toimintaa jatkavalle ostajalle tai Sopimusta tai Vahvistusta koskevan toiminnan siirtyessä osana yritysjärjestelyä vastaanottavalle taholle.

13. Lainvalinta ja riidanratkaisu

13.1 Sopimukseen tai toimeksiantoon sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sellaisia lainvalintasäännöksiä, jotka saattaisivat johtaa minkä tahansa muun maan lain soveltamiseen. 

13.2 Kaikki sopimuksesta tai toimeksiannosta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.