Minkälainen on hyvä työsuojelupäällikkö?

Minkälainen on hyvä työsuojelupäällikkö?

Minkälainen on hyvä työsuojelupäällikkö? 1013 786 Ahertava

Työsuojelun kunnolliseen hoitamiseen kannattaa organisaatioiden nykyään panostaa, koska työssä riskit muuttuvat työelämän jatkuvan muutostilan myötä. Lisäksi se osoittaa kaikille, että organisaatio välittää henkilöstöstään. Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation menestymiselle olennaista. Tämä kaikki edellyttää työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa.

Työsuojelupäällikkö on henkilö, joka edustaa työnantajaa yhteistoiminta-asioissa. Työnantaja voi myös itse hoitaa työsuojelupäällikön tehtävää. Käytännössä usein työsuojelupäällikkönä toimii tällöin toimitusjohtaja. Jos esimerkiksi organisaatiossa on ajatuksena, että toimitusjohtaja hoitaa työsuojelupäällikön tehtävää, kannattaa miettiä, onko hänellä oikeasti aikaa sitä hoitaa. Toisaalta hän myös yleensä tuntee yrityksen asiat erittäin hyvin.

Työsuojelupäällikön tehtävä on lakisääteinen. Työsuojeluyhteistoiminnan järjestämisestä työpaikalla, työsuojelupäällikön tehtävistä ja yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa.

Mitä työsuojelupäällikkö tekee? 

Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Työsuojelupäällikkö ryhtyykin tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen työsuojelun yhteistoiminnan järjestämiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi työpaikalla.

Tämän kaiken toteuttamiseksi työsuojelupäällikön pitää tuntea työpaikan olosuhteet ja olla perehtynyt hyvin työsuojelua koskevaan lainsäädäntöön.

Vaikka työsuojelupäällikön tehtävä on lakisääteinen ja hän hoitaa monia erilaisia työsuojeluun liittyviä tehtäviä, ei hänellä kuitenkaan ole työpaikan työsuojeluratkaisuja koskevaa päätösvaltaa. Tästä johtuen hänellä ei myöskään ole vastuuta työpaikan turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Vastuu on aina johdolla. Jos taas esimerkiksi toimitusjohtaja toimii työsuojelupäällikkönä, on hänellä oikeus tehdä päätöksiä ja näin ollen myös vastuu niistä.

Yhteyshenkilö, kuuntelija ja keskustelija 

Työsuojelupäällikkö toimii yhteyshenkilönä työsuojeluasioissa muun muassa työpaikan työsuojeluvaltuutettuun ja työsuojelutoimikuntaan, työterveyshuoltoon ja työsuojeluviranomaisiin. Työsuojelupäällikön on annettava tarpeellisia tietoja ja tehtävä esityksiä työsuojeluasioista myös työnantajalle.

Hyvän työsuojelupäällikön tulee tuntea työympäristö ja työntekijät. Suotavaa on, että hän on hyvissä väleissä työntekijöihin, jotta keskusteluyhteys pysyy auki. Työsuojelupäälliköllä tulisikin olla hyvät vuorovaikutustaidot. Hänen on pidettävä työsuojeluun ja työturvallisuuteen liittyviä asioita työpaikalla esillä keskusteluissa.

Parhaaseen tulokseen pääsemiseksi olisi hyvä, jos työsuojelupäällikkö olisi jo hyvissä ajoin tietoinen mahdollisista tulevista ongelmista, jotta hän pystyisi ne ennakoimaan ja estämään. Työelämä on jatkuvassa muutostilassa, jolloin myös uuden tiedon ja ohjeistuksen tarve on jatkuvasti ajankohtaista. Tätä tiedonantajan ja opastajan tehtävää varten on olemassa työsuojelupäällikkö, joka pitää työpaikalla yllä työsuojelua ja työturvallisuutta.