Kuinka laitan organisaation lakisääteiset turvallisuusvelvoitteet kerralla kuntoon?

Kuinka laitan organisaation lakisääteiset turvallisuusvelvoitteet kerralla kuntoon?

Kuinka laitan organisaation lakisääteiset turvallisuusvelvoitteet kerralla kuntoon? 1442 804 Ahertava

Organisaatioilla on useita lakisääteisiä vaatimuksia turvallisuuteen liittyen. Turvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö on uudistunut 2000-luvulla siten, että keskeistä on riskilähtöisyys ja lakien tavoitteena on kielto- sekä käskynormien sijaan antaa työpaikoille vastuuta turvallisuuden toteuttamiseksi. Viranomaisvalvonta ja yksityiskohtainen sääntely ovat siten pienemmässä roolissa.

Tämän myötä esimerkiksi työturvallisuuslain katsotaan rakentuvan turvallisuusjohtamisen ajatukselle. Konkreettisesti muutos näkyy työturvallisuuden hallinnan aikaisempaa selkeämpänä kytkemisenä työnantajan velvollisuudeksi, jatkuvan työympäristön ja työolosuhteiden arvioinnin sekä kehittämisen korostumisena.

Turvallisuusjohtamisen organisoinnin osalta olennaista on toimintajärjestelmien, vastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen sekä riittävien resurssien varaaminen tavoitteiden toteuttamiseksi. Organisaatioiden on tärkeää huomioida turvallisuusvastuiden kohdentuminen, koska entistä enemmän käytetään muun muassa alihankkijoita ja toimitaan yhteisillä työpaikoilla.

Valitettavan usein kuitenkin työturvallisuusrikosasioista saa lukea uutisista, kuinka työtapaturman sattuessa työnantajan edustajille on tuomittu sakkorangaistukset ja työnantajalle yhteisösakkoa. Rikosoikeudellisilla seuraamuksilla voi ollakin merkittäviä vaikutuksia organisaation liiketoiminnalle ja maineelle.

Turvallisuusvelvoitteiden toteuttaminen positiiviseksi asiaksi

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on organisaatiolle kilpailuvaltti. Työterveyden ja turvallisuuden edistäminen on kokonaisvaltaista ja laaja-alaista, jossa toiminta kohdistuu muun muassa henkilöstöön, työympäristöön, prosesseihin ja johtamiseen.

Toteuttamisessa on suositeltavaa hyödyntää saatavilla olevia hallintamalleja, kuten ISO 45001 -standardia, joka tarjoaa organisaatioille kansainvälisesti hyväksytyn viitekehyksen työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden parantamiseen, työpaikan riskien vähentämiseen sekä terveellisempien ja turvallisempien työolosuhteiden luomiseen.

Näin vaatimukset on helpompi tunnistaa ja hallintatoimenpiteet voidaan määrittää systemaattisesti. Toteutimme selkeän palvelun työterveyden ja turvallisuuden kehittämiseksi.

Nykytilan arviointi ja kehitystoimenpiteet 

Palvelu aloitetaan asiantuntijamme johdolla arvioimalla nykytila. Arvioinnin perusteella voidaan tunnistaa keskeiset puutteet ja kehityskohteet sekä suunnitella toimenpiteet työterveyden ja turvallisuuden kehittämiseksi.

Lisäksi selitämme, mitä lakisääteiset ja ISO 45001 -standardin vaatimukset käytännössä tarkoittavat teidän liiketoiminnassa. Tavoitteena on ylläpitää tarkastelukohteen tilannetietoa vaatimuksista (toteutuvatko vaatimukset vai eivät).

Jokainen vaatimus on omana lomakkeena, jossa on kuvattu lyhyesti vaatimuksen keskeinen sisältö. Arvioinnissa saa lomakkeeseen merkittyä tilatiedon (toteutuu, ei toteudu tai ei sovellettavissa), muistiinpanoja, määriteltyä omistajan ja lisättyä liitteitä. Lisäksi vaatimuksen yhteyteen voidaan lisätä hallintatoimet, jossa voidaan määrittää toimenpiteet, aikataulu ja vastuuhenkilö. Tästä saadaan laitettua automaattisia muistutuksia vastuuhenkilöille.

Arvioinnin jälkeen saadaan kokonaiskuva menettelytapojen noudattamisesta vaatimuksiin nähden ja voidaan arvioida toimivuutta käytännössä sekä tunnistaa kehittämiskohteita. Arvioinnin myötä voidaan tuloksista määritellä kehitystoimenpiteet ja priorisoida ne niiden kriittisyyden mukaisesti. Näin voidaan myös asettaa kehittämisprojektille tarkempi aikataulu ja suunnitella resursointi, kun tiedetään tarkemmin tarvittavat kehitystoimenpiteet. Lisäksi arvioinnin tulos voidaan ottaa ulos raporttimuodossa.

Lakisääteinen turvallisuusdokumentaatio

Nykytilan arvioinnin jälkeen käydään läpi hallintajärjestelmän mallidokumentaatio:

  • Työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka
  • Pelastussuunnitelma
  • Riskienhallinnan vuosisuunnitelma
  • Työmaan turvallisuusdokumentaatio
  • Tulitöiden valvontasuunnitelma
  • Työsuojelun toimintaohjelma
  • Varhaisen välittämisen toimintamalli
  • Yhdenvertaisuussuunnitelma

Mallidokumentaatio on kirjoitettu esimerkinomaisesti, joten sen pohjalta on helppo ja nopea muokata omaan organisaatioon lakisääteisten vaatimustenmukainen dokumentaatio. Autamme dokumentaation työstämisessä. Lopuksi käydään vielä yhdessä läpi työstetty dokumentaatio ja tehdyt toimenpiteet.

Palvelun hinnoittelu

Tarjoamme kehittämisprojektin 1 990 euron kokonaishinnalla. Palveluun sisältyy edellä mainittu nykytilan arviointi yhdessä asiakkaan nimeämän projektityöryhmän kanssa. Palveluun sisältyy mallidokumentaatio ja sen työstämisen ohjeistaminen.  Projektin lopuksi käydään yhdessä läpi työstetty dokumentaatio ja tehdyt toimenpiteet. Mallidokumentaation voi ostaa käyttöön 990 euron hinnalla. Mallidokumentaatio on saatavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.