Työsuojelu on tuloksellista yhteistoimintaa

Työsuojelu on tuloksellista yhteistoimintaa

Työsuojelu on tuloksellista yhteistoimintaa 2732 1544 Ahertava

Työelämä on jatkuvassa muutostilassa. Yhteiskunnassa pyritään siihen, että työurat pitenevät ja ihmiset jatkavat työssään nykyistä kauemmin. Työelämä kokonaisuudessaan vaikuttaa yksilöiden hyvinvointiin, organisaatioiden tuottavuuteen ja kilpailukykyyn sekä yhteiskunnan sosiaaliseen kestävyyteen. Työn tuleekin olla turvallista ja sen tulee edistää sekä terveyttä että työ- ja toimintakykyä. Työympäristön tulee olla kunnossa työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Työsuojelu on lakisääteistä

Työsuojelulla tarkoitetaan työnantajien ja työntekijöiden välistä yhteistyötä, jolla ylläpidetään ja parannetaan työn terveellisyyttä ja turvallisuutta työpaikalla. Kyse on yhteistoiminnasta, jonka perustana on työpaikan työsuojeluorganisaatio ja turvallisuuskulttuuri.

Työsuojelua säätelevät monet eri lait, kuten työturvallisuuslaki, laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sekä työterveyshuoltolaki. Työsuojelua koskevissa laeissa säädetään muun muassa työnantajan ja työntekijän velvollisuuksista työsuojelua koskien. Lisäksi niissä säädetään esimerkiksi riskien arvioinnista, yhteistoiminnasta ja sen osapuolista, perehdyttämisestä sekä työterveyshuollosta.

Riskien arviointi on olennainen ja lakisääteinen osa työsuojelua, jonka avulla voidaan havaita ja hallita työpaikan fysikaalisia, kemiallisia, biologisia, fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia riskejä.

Työsuojelun osapuolet

Työnantaja vastaa työpaikan turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Työnantajan tuleekin olla tietoinen työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden hallinnasta. Työntekijöillä tulee olla myös tarvittavat tiedot ja taidot, jotta he voivat tehdä työnsä turvallisesti. Työnantajan tuleekin huolehtia kyseisistä asioista sekä järjestää työtekijöille työterveyshuolto.

Työntekijöiden tulee puolestaan noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi heidän tulee työssään huolehtia omasta ja muiden työtekijöiden turvallisuudesta.

Sekä työnantajilla että työntekijöillä on omat velvollisuutensa työsuojelussa. Työsuojelun yhteistoiminnassa työnantajapuolta voi edustaa työsuojelupäällikkö ja henkilöstöä puolestaan muun muassa työsuojeluvaltuutettu. Työ­pai­kal­la käy­tä­vät joh­don ja hen­ki­lös­tön vä­li­set kes­kus­te­lut ovatkin keskiössä työsuojelussa. Tuloksellinen työsuojelun yhteistoiminta edellyttää kaikkien työpanosta.

Työelämän liikehdintä

Työ ei enää tänä päivänä ole välttämättä aina tietyssä paikassa, tiettyyn aikaan tehtävää ja tietyin tavoin suoritettua toimintaa, vaan se voi olla hyvin monimuotoista. Tämän voi huomata esimerkiksi siitä, että työt pilkkoutuvat, erilaiset roolit sekoittuvat ja työskentelymuodot yksilöllistyvät. Nämä muutokset koskevatkin työsuhteen pysyvyyttä, työn tekemisen paikkoja, työaikaa, sen ajoittumista ja pituutta, työtehtävien laajuutta, työskentelytapoja, työn intensiteettiä ja työhön sisältyvää vastuuta.

Työn muutoksen taustalla on esimerkiksi digitalisaatio, globalisaatio, väestörakenteen muutos, ilmastonmuutos, maahanmuutto ja kaupungistuminen. Jatkuvasta muutoksesta voidaan saada irti paljon positiivisia asioita ja maailma kehittyä, mutta muutoksen aiheuttama epävarmuus, totuttelu ja opettelu aiheuttaa myös riskejä, joita tulee pyrkiä hallitsemaan.

Automaatio, robotit, tekoäly sekä jakamis- ja alustatalouden kehitys muuttavat työn sisältöä, työn tekemisen tapoja ja työnantaja-työntekijä-suhdetta. Tulevaisuuden työnantaja voi olla esimerkiksi asiakas, kollegiaalinen yhteisö tai alusta. Tulevaisuudessa yksilön vastuunotto työturvallisuudesta ja -terveydestä voi olla entistä tärkeämpää.

Tulevaisuudessa työn fyysinen kuormitus todennäköisesti vähenee. Sen sijaan henkinen kuormitus tulee lisääntymään. Tekoäly tulee myös täydentämään ihmistä. Lisäksi ihmiset vaihtavat useammin tehtäviä ja ammatteja. Tämä kaikki tulee ottaa huomioon työsuojelussa muun muassa panostamalla työntekijöiden psyykkiseen hyvinvointiin ja riskien arviointiin sekä kouluttamiseen ja ohjeistamiseen.

Tuloksellista yhteistoimintaa

Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus tuoda esiin työssä ilmeneviä epäkohtia ja ehdottaa parannuksia työhön. Tuloksellinen yhteistoiminta edellyttääkin kaikkien työpanosta työpaikalla. Olennaista on, että jokainen tietää, mistä työsuojelussa kyse ja miten se liittyy omaan työhön.