Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja työsuojeluasioissa

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja työsuojeluasioissa

Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden edustaja työsuojeluasioissa 1800 1013 Ahertava

Työntekijöille on tärkeää saada työpaikalla äänensä kuuluviin ja olla mukana vaikuttamassa mahdollisimman paljon heitä itseään koskevissa asioissa, jotta työssä voitaisiin ja viihdyttäisiin hyvin. Onkin myös työn­an­ta­jan edun mu­kais­ta ot­taa huo­mi­oon työn­te­ki­jöi­den ehdotukset työn tur­val­li­suu­den ja ter­veel­li­syy­den pa­ran­ta­miseksi. Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation menestymiselle olennaista. Tämä kaikki edellyttää työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa.

Työsuojeluvaltuutettu on henkilö, joka edustaa työpaikan työntekijöitä yhteistoiminta-asioissa. Työntekijöiden on valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua edustajikseen yhteistoimintaan sekä yhteydenpitoon työsuojeluviranomaisiin, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Muussakin työpaikassa työntekijät voivat valita keskuudestaan valtuutetut.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävä

Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on lakisääteinen. Työsuojeluyhteistoiminnan järjestämisestä työpaikalla, työsuojeluvaltuutetun tehtävistä, valinnasta ja oikeuksista sekä yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista säädetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetussa laissa.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työsuojelun yhteistoimintaan kuuluvissa asioissa. Hän toimii yhteistyössä muun muassa työnantajan, työsuojelupäällikön ja työterveyshuollon kanssa. Työsuojeluvaltuutettu välittää työntekijöiden puolesta tietoa työturvallisuus- ja työterveysasioista käsiteltäväksi yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on lisäksi oma-aloitteisesti perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännöksiin.

Hän osallistuu myös työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja asiantuntijan tutkimuksiin, jos tämä tai työsuojeluviranomainen katsoo tutkimukseen osallistumisen tarpeelliseksi.

Työsuojeluvaltuutetun tulee saada työntekijät kiinnittämään huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin. Tämä tulisi tehdä positiivisessa hengessä kannustaen, jotta työntekijät varmasti ymmärtävät asian tärkeyden ja omaksuvat havainnoinnin osaksi työtään.

Työsuojeluvaltuutetun tehtäviä suorittaessaan työsuojeluvaltuutella ei ole oikeudellista vastuuta työsuojelusta, kuten ei myöskään työsuojelupäälliköllä.

Työsuojeluvaltuutetun ominaisuudet

Työsuojeluvaltuutetun työssä on kyse vuo­ro­vai­ku­tuksesta. Erityisesti työntekijöiden kanssa keskustelemisesta ja kuuntelemisesta. Työsuojeluvaltuutettu neuvottelee sekä työntekijöiden että työnantajapuolen kanssa. Työsuojeluvaltuutetun olisi hyvä saada työntekijät avautumaan asioista, jotka heitä vaivaavat työpaikalla, jotta niihin voitaisiin puuttua ja asioita kehittää.

Työsuojeluvaltuutetulla tulisi olla halu kuunnella ja auttaa. Mitä paremmin hän on perillä työpaikan ja työntekijöiden asioista, sitä paremmin hän pystyy hoitamaan tehtävänsä. Tämä kaikki vaatii työsuojavaltuutetulta rutkasti oma-aloitteisuutta.

Työpaikoilla tulisi olla kunnollinen työsuojelu- ja työturvallisuuskulttuuri, jotta kaikkien osapuolten näkemykset saataisiin selville ja sitä kautta turvallisuuteen sekä terveyteen liittyvät asiat mahdollisimman hyviksi työpaikoilla. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on tässä kokonaisuudessa olennainen.